“Гол шагналыг авсны дараа ялсанд тооцно - тэр нь ХҮҮХЭД“ гэж хандаж болохгүй

Зургийн тайлбар: Манай улсад 2015 онд 3873, 2016 онд 4003, 2017 онд 3945, 2018 онд 4201 гэр бүл